نوامبر 16, 2021
رتبه بندی شرکت ها

رتبه بندی شرکت ها

رتبه بندی شرکت ها، یک نوع معیار صلاحیت گذاری بر اساس استانداردهای تعریف شده است. به عبارتی دیگر، رتبه بندی شرکت های پیمانکاری، بررسی میزان توانایی […]
اکتبر 25, 2021
رتبه بندی شرکت های مشاور

رتبه بندی شرکت های مشاور

رتبه بندی شرکت های مشاور چیست؟ اخذ گرید مشاوران یا رتبه مشاوران مدرکی است که براساس مقررات آئین نامه به منظور اعلام صلاحیت مشاور از سوی […]
می 8, 2021
رتبه بندی

آنچه باید در مورد رتبه بندی شرکت بدانیم

اکثر پروژه های کوچک و بزرگ چه دولتی و چه خصوصی با برگزاری مناقصه به شرکت های پیمانکاری و مجری واگذار می شود. این شرکت ها […]
مارس 27, 2021
رتبه شرکت خدماتی

رتبه بندی شرکت خدماتی

بر اساس مصوبه شماره ۳۸۳۲۶/ت ۲۷۵۰۶ مورخ ۸۱/۹/۵ و همچنین مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت ۳۴۶۱۳ مورخ ۸۴/۱۲/۱۵ هیات محترم وزیران، کلیه شرکت های خدماتی و تعاونی ها […]©2021 ثبت نارین | سامانه تخصصی ثبت شرکت, ثبت برند و رتبه بندی شرکت ها