می 8, 2021
رتبه بندی

آنچه باید در مورد رتبه بندی شرکت بدانیم

اکثر پروژه های کوچک و بزرگ چه دولتی و چه خصوصی با برگزاری مناقصه به شرکت های پیمانکاری و مجری واگذار می شود. این شرکت ها […]
مارس 27, 2021
رتبه شرکت خدماتی

رتبه بندی شرکت خدماتی

شرکت­ های مشمول رتبه خدماتی  اشخاص حقوقی می باشند، که انجام یک یا چند فعالیت از فعالیتهای موضوع ماده ۴ این دستورالعمل در اساسنامه آنان پیش […]©2021 ثبت نارین | سامانه تخصصی ثبت شرکت, ثبت برند و رتبه بندی شرکت ها