تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود

تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود

پیش از توضیح تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود لازم است بدانیم ، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت ، مسئول قروض و تعهدات شرکت است.
به این ترتیب در شرکت با مسئولیت محدود مسئولیت هر یک از سهامداران در مورد بدهی های شرکت محدود به مبلغ سرمایه گذاری شده در شرکت است و در صورت عدم کفایت مجبور نیستند
اموال شخصی خود را در این راه مصرف نمایند.

شرکت با مسئولیت محدود در ایران تنها با حداقل ۲ شریک قابل ثبت است و هر گونه نقل و انتقال سهام آن تنها از طریق دفتر اسناد رسمی امکان پذیر است.

تغییرات شرکت با مسئولیت محدود

تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود:

شرکاء شرکت با مسئولیت محدود می توانند با اختیار حاصل از اساسنامه شرکت و با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده ،نسبت به انجام تغییرات مذکور در ذیل اقدام نمایند که عبارت است از:

۱-تغییر نام شرکت

۲-تغییر موضوع شرکت

۳-تغییر محل شرکت

۴-نقل و انتقال سهم الشرکه شرکاء

۵-افزایش سرمایه شرکت با ورود شریک یا شرکاء جدید

۶-افزایش سرمایه شرکت بدون ورود شریک یا شرکاء جدید

۷-کاهش سرمایه شرکت بدون خروج شریک

۸-کاهش سرمایه شرکت با خروج شریک

۹-تغییرات و اصلاح مواد اساساسنامه

 

در ادامه به شرح هر یک از این مراحل به طور جداگانه می پردازیم.
خاطر نشان می شویم ، شما سروران ارجمند ، در صورت نیاز به هر گونه راهنمایی می توانید با ما در ثبت نارین تماس حاصل نمایید.
کارشناسان ما با ارائه ی خدمات حرفه ای و کارآمد ، شما را در تمامی مراحل ثبت تغییرات شرکت یاری و مساعدت می نمایند.

 

تغییر نام شرکت با مسئولیت محدود

_ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.

_ تنظیم صورتجلسه و امضای کلیه شرکا با قید نمودن میزان سهم الشرکه خود در شرکت.

_چنانچه مجمع فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل شود ارائه مدارک مثبته و رعایت تشریفات دعوت طبق اساسنامه شرکت و قانون تجارت ضروری است.

_ انتخاب و عنوان نمودن نام اعضای هیأت نظارت در صورت جلسه در صورتی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد.

_ امضای صورتجلسه توسط هیأت نظارت.

_ مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها جهت اعلام درخواست تغییر نام به اداره محترم ثبت شرکت ها

_ارسال مدارک از طریق پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاییدیه پذیرش

_امضاء ذیل دفاتر ثبت پس از موافقت مسئول مربوطه

_ ثبت آگهی

 

تغییر موضوع شرکت با مسئولیت محدود

۱-تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکا با قید میزان سهم الشرکه خود.

۲-چنانچه موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز خاص از مراجع ذیصلاح باشد،به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و برگ استعلام اخذ و به مرجع مربوطه تحویل و در ظرف مهلت مقرر جواب
استعلام را اخذ و همراه با صورتجلسه تحویل اداره ثبت خواهد شد.

۳-دفاتر ثبت بعد از تحویل مدارک توسط متقاضی امضا خواهد شد.

 

تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

در تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود،مجمع عمومی فوق العاده جلسه ای را تشکیل داده و صورتجلسه ی مربوط به موضوع را تنظیم می نماید که کلیه ی اعضای شرکت ( شرکا)
با قید کردن مقدار سهام خود باید آن را به امضاء برسانند.

در صورتی که تعداد شرکا زیاد باشد مطابق با ماده ۱۰۹ قانون تجارت، هیأت نظار انتخاب شده و اسامی اعضای هیأت نظارت در صورتجلسه تنظیمی درج می گردد و آنها باید صورتجلسه را امضا کنند.
این صورتجلسه باید حداکثر یکماه بعد از تاریخی که مجمع تشکیل شده به وسیله اعضای شرکت یا وکیل رسمی آن به اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود و ثبت گردد.

هر زمان اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه ی آن به هیأت مدیره داده شده بود ، هیأت مدیره باید صورتجلسه ای در رابطه با ثبت تغییر محل تنظیم نمایند و اگر تغییر محل از یک شهرستان به
شهرستان دیگر صورت بگیرد پرونده شرکت مربوطه مطابق بادرخواست هیأت مدیره و تنظیم و تصویب صورتجلسه به شهرستان مربوطه ارسال می شود.

 

نقل و انتقال سهم الشرکه شرکاء

۱-تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه

۲-چنانچه تعداد شرکاء ۱۲ نفر یا بیشتر باشد انتخاب هیات نطار و قید نام آن ها در بالای صورت جلسه

۳-کلیه شرکاء اعم از کسانی که سهم الشرکه خود را منتقل نموده و کسانی که جدیداَ وارد شرکت شده اند باید ذیل صورت جلسه را امضاء نمایند.

۴-اگر شرکائی که از شرکت خارج می شوند دارای سمت در هیات مدیره باشند،از شرکای جدید الورود مایل به عضویت در هیات مدیره باشند با تنظیم صورتجلسه دیگر نسبت به انتخاب اعضا

و تعیین سمت اقدام خواهد شد و چنانچه شرکاء جدید مایل به عضویت نباشند در صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده نسبت به کاهش تعداد اعضای هیات مدیره و اصلاح اساسنامه شرکت اقدام خواهد شد.

۵-طبق قانون انتقال سهم الشرکه می بایست به موجب سند رسمی انجام گیرد لذا هر یک از شرکاء که بخواهند سهم الشرکه خود را انتقال دهند می توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی
و با ارائه موافقت نامه یا صورت جلسه مجمع اقدام نمایند.

۶-شرکایی نیز که از شرکت خارج شده اند می بایست شخصاَ یا توسط وکیل رسمی خود _با ارائه وکالت نامه رسمی _ضمن مراجعه به اداره ثبت ذیل دفتر ثبت را امضاء نمایند.

 

افزایش سرمایه شرکت با ورود شریک یا شرکاء جدید در شرکت با مسوولیت محدود

۱-تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکاء با قید میزان سهم الشرکه خود

۲-چنانچه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل گردد بایستی تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شود و مدارک مثبته ارائه گردد.

۳-چنانچه تعداد شرکاء ۱۲ نفر یا بیشتر باشد می بایست وفق ماده ۱۰۹ قانون تجارت نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار در صورت جلسه درج شود و صورت جلسه به امضای آنان برسد.

۴-فتوکپی شناسنامه شرکاء جدید الورود به اداره ثبت شرکت ها تسلیم خواهد شد.

۵-امضاء ذیل دفاتر ثبت

 

افزایش سرمایه شرکت بدون ورود شریک یا شرکاء جدید

۱-تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکاء با قید میزان سهم الشرکه خود

۲-چنانچه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل گردد بایستی تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شود و مدارک مثبته ارائه گردد.

۳-چنانچه تعداد شرکاء ۱۲ نفر یا بیشتر باشد می بایست وفق ماده ۱۰۹ قانون تجارت نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار در صورت جلسه درج شود و صورت جلسه به امضای آنان برسد.

۴-تقدیم صورت جلسه به اداره ثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت

 

کاهش سرمایه شرکت بدون خروج شریک در شرکت

۱-تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکاء با قید میزان سهم الشرکه خود

۲-چنانچه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل گردد بایستی تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شود و مدارک مثبته ارائه گردد.

۳-چنانچه تعداد شرکاء ۱۲ نفر یا بیشتر باشد می بایست وفق ماده ۱۰۹ قانون تجارت نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار در صورت جلسه درج شود و صورت جلسه به امضای آنان برسد.

۴-تقدیم صورت جلسه به اداره ثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت

 

کاهش سرمایه شرکت با خروج شریک در شرکت

۱-تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه

۲-چنانچه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل گردد بایستی تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شود و مدارک مثبته ارائه گردد.

۳-چنانچه تعداد شرکاء ۱۲ نفر یا بیشتر باشد بایستی نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار در صدر صورت جلسه تنظیمی درج شود.

۴-امضای صورت جلسه توسط کلیه شرکایی که از شرکت خارج می شوند و شرکایی که در شرکت می مانند.

۵-در صورتی که شرکایی که از شرکت خارج می شوند از اعضای هیات مدیره باشند می بایست با تسلیم صورتجلسه جداگانه نسبت به تکمیل اعضای هیات مدیره از بین شرکایی که در شرکت باقی مانده اند اقدام شود.

۶-اگر شرکای باقی مانده نخواهند به جای شرکای خارج شده که عضو هیات مدیره بوده اند اعضای جدید انتخاب نمایند بایستی در ذیل صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده نسبت به اصلاح ماده مربوطه به تعداد اعضای هیات مدیره اقدام نمایند.

۷-شرکایی که از شرکت خارج می شوند بایستی با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر در اداره ثبت شرکت ها حضور یافته و ذیل دفاتر ثبت را امضاء نمایند.

 

تغییر و اصلاح مواد اساسنامه

_تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

_تنظیم صورتجلسه و امضاء ذیل آن

_تقدیم صورتجلسه به همراه سایر مدارک به اداره محترم ثبت

_امضاء ذیل دفاتر ثبت

 

ثبت نارین مشاوران شما در تمام مراحل ثبت و تغییرات شرکت.

۰۲۱-۸۸۲۳۱۰۰۲

۰۹۱۲۰۵۳۲۳۸۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.©2021 ثبت نارین | سامانه تخصصی ثبت شرکت, ثبت برند و رتبه بندی شرکت ها