نقل و انتقال برند

نقل و انتقال برند

بعد از ثبت برند جهت نقل و انتقال برند حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اعطای اجازه بهره برداری از آن باید به درخواست کتبی هر ذینفع، به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد. اعمال این تغییر منوط به پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه ها خواهد بود. انتقال جزئی حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه، مستلزم تسلیم اظهار نامه ای جداگانه توسط مالک جدید است.

 

نقل و انتقال برند

 

درخواست ثبت نقل و انتقال برند

در درخواست کتبی برای ثبت نقل و انتقال برند باید نکات زیر صریحا قید شود:

۱- شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران

۲- اسم و نشانی و تابعیت مالک جدید یا نماینده قانونی وی، در صورت وجود

۳- در صورت انتقال جزئی، بیان کالا ها و خدماتی که علامت نسبت به آن ها منتقل شده است.

۴- اصل آخرین گواهی نامه معتبر علامت، سند انتقال علامت که به امضاء مالک پیشین و مالک جدید رسیده است، مدارک نماینده قانونی، در صورت وجود و رسید مربوط به پرداخت هزینه ها باید ضمیمه درخواست گردد.

 

نکات نقل و انتقال برند

تا زمانی که انتقال انجام شده در دفتر مربوط ثبت نشده باشد، مرجع ثبت فقط شخصی را که علامت به نام او ثبت شده مالک خواهد شناخت. انتقال قهری علامت با رعایت مقررات این ماده توسط ورثه و با رائه رونوشت مصدق گواهی انحصار وراثت با تعیین سهم الارث به ثبت می رسد.

اگر انتقال راجع به قسمتی از کالاها یا خدمات موضوع علامت ثبت شده باشد، خروج آن از مالکیت مالک اولیه علامت، به صورت مشخص در پی علامت ثبت شده در دفتر ثبت علامت تجاری، ثبت و چنانچه با انتقال مزبور طبقه، یا طبقاتی کلا از حیطه علامت ثبت شده خارج گردد، در این صورت به ان طبقه یا طبقات شماره یا شماره های فرعی به تعداد طبقات مزبور تعلق می گیرد و هر گاه انتقال صرفا مربوط به کالا ها یا خدمات، بدون انتقال کلی طبقه مربوط واقع شده باشد، بدوا به طریق فوق شماره گزاری شده و پس از آن شماره فرعی از شماره فرعی طبقه مرتبط محسوب و به همین طریق به دنبال علامت ثبت شده درج می گردد.

هر گاه انتقال موضوع این ماده در دفتر متمم منعکس گردد، می بایست به شماره ثبت اصلی علامت ثبت شده و صفحه و دفتر مربوط اشاره شود.

در صورت انتقال جزئی کالا ها یا خدمات موضوع علامت، مدت اعتبار بخش منتقل شده نمی تواند بیشتر از مدت اعتبار باقی مانده علامت ثبت شده در گواهی نامه ثبت آن باشد. همچنین مالک جدید می تواند درخواست صدور گواهی نامه علامت برای مدت باقی مانده از دوره اعتبار علامت ثبت شده را نماید.

چنانچه علامت ثبت شده در موعد مقرر تمدید نگردد، مانع از تمدید علامت برای آن دسته از کالاها و خدماتی که قبل از موعد تمدید جزئا منتقل شده اند، نخواهد بود. نقل و انتقالات جزئی کالاها و خدمات موضوع علامت باید در ظهر آخرین گواهی نامه معتبر علامت نیز منعکس گردد. مالک علامت می تواند اجازه بهره بردای از علامت ثبت شده خود را به هر شکل قانونی به دیگری اعضاء نماید.

در مجوز بهره برداری همچنین باید صریحا به این نکته اشاره شود که آیا اجازه به صورت انحصاری صادر می شود یا خیر و نیز این که آیا اجازه گیرنده فعلی حق اعطای اجازه های بعدی را دارد یا خیر. اگر انحصاری یا غیر انحصاری بودن بهره برداری از علامت در مجوز ذکر نشود هر مجوز بهره برداری که به ثبت می رسد، غیر انحصاری تلقی می گردد.

مرجع ثبت مکلف است وجود شرایطی را در زمینه کنترل اجازه دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالاها یا خدمات موضوع علامت توسط اجازه گیرنده را در مجوز بهره برداری احراز کند، در غیر این صورت، مجوز بهره برداری قابل ثبت نخواهد بود. مرجع ثبت مکلف است وجود شرایطی را در زمینه کنترل اجازه دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالا ها یا خدمات موضوع علامت توسط اجازه گیرنده را در محور بهره برداری احراز کند، در غیر این صورت، مجوز بهره برداری قابل ثبت نخواهد بود.

 

درخواست ثبت مجوز بهره برداری

درخواست ثبت مجوز بهره برداری باید توسط مالک علامت با تصریح به موارد ذیل تسلیم مرجع ثبت شود:

۱- اسم و نشانی و تابعیت اجازه گیرنده و نماینده قانونی وی در صورت وجود.

۲- بیان کالاها یا خدماتی که اجازه بهره برداری نسبت به آنها اعطاء شده است، در صورتی که اجازه فقط نسبت به بخشی از کالاها یا خدمات باشد.

۳- مدرک قانونی مبنی بر اعطاء اجازه بهره برداری که به امضاء اجازه دهنده و اجازه گیرنده رسیده است.

۴- اصل آخرین گواهی نامه معتبر علامت

۵- مدارک نماینده قانونی، در صورت وجود

۶- رسید مربوط به پرداخت هزینه ها

در نهایت پس از ثبت مجوز بهره برداری و انتشار آگهی، در صورت درخواست، گواهی ثبت مجوز بهره برداری را برای اجازه گیرنده صادر خواهد شد. مراتب فسخ یا خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری در صورتی که در چهار چوب متن قرارداد و مطابق قوانین و مقرارت مربوط باشد، نیز به موجب مقررات این ماده، با انجام تغییرات لازم، قابل ثبت خواهد بود.

هر گونه انتقال مالکیت علامت ثبت شده باید در مرجع ثبت به ثبت برسد.

ثبت برند و علامت تجاری و نقل و انتقال برند خود را به ثبت نارین بسپارید

۰۲۱-۸۸۲۳۱۰۰۲

۰۹۱۲۰۵۳۲۳۸۶

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.©2021 ثبت نارین | سامانه تخصصی ثبت شرکت, ثبت برند و رتبه بندی شرکت ها