نقل و انتقال برند

نقل و انتقال برند

بعد از ثبت برند جهت نقل و انتقال برند حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اعطای اجازه بهره برداری از آن با درخواست کتبی هر ذینفع، به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج شود. اعمال این تغییر منوط به پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه ها خواهد بود. انتقال جزئی حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه، مستلزم تسلیم اظهار نامه ای جداگانه توسط مالک جدید است.

 

نقل و انتقال برند

نقل و انتقال برند

 

درخواست ثبت نقل و انتقال برند

درخواست کتبی برای ثبت نقل و انتقال برند باید نکات زیر قید شود:

۱- شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران

۲- اسم و نشانی و تابعیت مالک جدید یا نماینده قانونی وی، در صورت وجود

۳- در صورت انتقال جزئی، بیان کالاها و خدماتی که علامت نسبت به آن ها منتقل شده است.

۴- اصل آخرین گواهی نامه معتبر علامت، سند انتقال علامت که به امضاء مالک پیشین و جدید رسیده است. مدارک نماینده قانونی، در صورت وجود و رسید مربوط به پرداخت هزینه ها باید ضمیمه درخواست شود.

 

 

نکات نقل و انتقال برند

*تا زمانی که انتقال در دفتر مربوطه به ثبت نرسیده، مرجع ثبت، شخصی که علامت به نام او ثبت شده را مالک می داند. انتقال قهری علامت با رعایت مقررات این ماده توسط ورثه و با ارائه رونوشت مصدق گواهی انحصار وراثت با تعیین سهم الارث به ثبت می رسد.

*اگر انتقال راجع به قسمتی از کالا یا خدمات موضوع علامت ثبت شده باشد، خروج آن از مالکیت مالک اولیه علامت، به صورت مشخص در پی علامت ثبت شده در دفتر ثبت علامت تجاری، ثبت می شود. چنانچه با انتقال مزبور طبقه، یا طبقاتی کلا از حیطه علامت ثبت شده خارج شود، به آن طبقه یا طبقات شماره یا شماره های فرعی به تعداد طبقات مزبور تعلق می گیرد. هر گاه انتقال صرفا مربوط به کالا ها یا خدمات، بدون انتقال کلی طبقه مربوط واقع شده باشد، بدوا به طریق فوق شماره گذاری می شود. پس از آن شماره فرعی از شماره فرعی طبقه مرتبط محسوب و به همین طریق به دنبال علامت ثبت شده درج می شود.

*هرگاه انتقال موضوع این ماده در دفتر متمم منعکس شود، باید به شماره ثبت اصلی علامت ثبت شده، صفحه و دفتر مربوطه اشاره کرد.

*در صورت انتقال جزئی کالاها یا خدمات موضوع علامت، مدت اعتبار بخش منتقل شده نمی تواند بیشتر از مدت اعتبار باقی مانده علامت ثبت شده در گواهی نامه ثبت آن باشد. همچنین مالک جدید می تواند درخواست صدور گواهی نامه علامت برای مدت باقی مانده از دوره اعتبار علامت ثبت شده را نماید.

*علامت ثبت شده در موعد مقرر باید تمدید شود. مالک علامت می تواند اجازه بهره بردای از علامت ثبت شده خود را به هر شکل قانونی به دیگری اعطاء کند.

 

 

نکاتی در مورد مجوز بهره برداری

*مرجع ثبت باید وجود شرایطی را در زمینه کنترل اجازه دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالاها یا خدمات موضوع علامت توسط اجازه گیرنده را در مجوز بهره برداری احراز کند، در غیر این صورت، مجوز بهره برداری قابل ثبت نخواهد بود. مرجع ثبت باید وجود شرایطی را در زمینه کنترل اجازه دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالا ها یا خدمات موضوع علامت توسط اجازه گیرنده را در محور بهره برداری احراز کند، در غیر این صورت، مجوز بهره برداری قابل ثبت نخواهد بود.

*در مجوز بهره برداری باید
-صریحا به این نکته اشاره شود که آیا اجازه به صورت انحصاری صادر می شود یا خیر؟
-آیا اجازه گیرنده فعلی حق اعطای اجازه های بعدی را دارد یا خیر؟
اگر انحصاری یا غیر انحصاری بودن بهره برداری از علامت در مجوز ذکر نشود هر مجوز بهره برداری که به ثبت می رسد، غیر انحصاری تلقی می شود.

*در نهایت پس از ثبت مجوز بهره برداری و انتشار آگهی، در صورت درخواست، گواهی ثبت مجوز بهره برداری برای اجازه گیرنده صادر خواهد شد. مراتب فسخ یا خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری در صورتی که در چارچوب متن قرارداد و مطابق قوانین و مقرارت مربوط باشد، نیز به موجب مقررات این ماده، با انجام تغییرات لازم، قابل ثبت خواهد بود.

*هر گونه انتقال مالکیت علامت باید در مرجع به ثبت برسد.

 

 

درخواست ثبت مجوز بهره برداری

درخواست ثبت مجوز بهره برداری باید توسط مالک علامت با تصریح به موارد ذیل تسلیم مرجع ثبت شود:

۱- اسم و نشانی و تابعیت اجازه گیرنده و نماینده قانونی وی در صورت وجود.

۲- بیان کالاها یا خدماتی که اجازه بهره برداری نسبت به آنها اعطاء شده، در صورتی که اجازه فقط نسبت به بخشی از کالاها یا خدمات باشد.

۳- مدرک قانونی مبنی بر اعطاء اجازه بهره برداری که به امضاء اجازه دهنده و اجازه گیرنده رسیده است.

۴- اصل آخرین گواهی نامه معتبر علامت

۵- مدارک نماینده قانونی، در صورت وجود

۶- رسید مربوط به پرداخت هزینه ها

 

 

ثبت برند و علامت تجاری و نقل و انتقال برند خود را به ثبت نارین بسپارید

۰۲۱-۸۸۲۳۱۰۰۲

۰۹۱۲۰۵۳۲۳۸۶

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.©2021 ثبت نارین | سامانه تخصصی ثبت شرکت, ثبت برند و رتبه بندی شرکت ها