معافیت های مالیاتی شرکت ها
معافیت های مالیاتی
آبان ۱۳, ۱۳۹۸
تمدید برند
شرایط و مراحل تمدید برند
آبان ۱۴, ۱۳۹۸

مراحل و مدارک اخذ رتبه انفورماتیک

رتبه بندی انفورماتیک
رتبه بندی انفورماتیک

رتبه بندی انفورماتیک

شرایط اخذ رتبه انفورماتیک

 • موضوع فعالیت شرکت در حوزه انفورماتیک باشد که قید آن در اساسنامه شرکت الزامی است.
 • اظهارنامه مالیاتی سال قبل را تحویل داده باشند.
 • مدیر عامل شرکت باید حداقل دارای مدرک کارسناسی در یکی از رشته های کامپیوتری یا مهندسی عمران، مکانیک، صنایع، شیمی و برق یا علوم پایه فیزیک، آمار یا ریاضی باشد. اگر مدرک تحصیلی وی دیپلم یا فوق دیپلم است ملزم به ارائه مدرک مبتنی بر سابقه کار در امور کامپیوتری است.تمام وقت بودن مدیر عامل ضروری است.
 • شرکت باید حداقل دو کارشناس تمام وقت با مدرک حداقل کارشناسی در یکی از رشته های مذکور باشد.

 

مدارک لارم جهت اخذ رتبه انفورماتیک

 • مدارک شناسایی،مدارک تحصیلی و عکس پرسنلی مدیر عامل
 • لیست بیمه دوسال اخیر مربوط به مدیر عامل و کارشناسان و لیست بیمه یک سال اخیر سایر پرسنل
 • روزنامه تاسیس و روزنامه آخرین تغییرات شرکت
 • اظهارنامه مالیاتی دو سال اخیر شرکت
 • برگ قطعی عملکرد مالیاتی شرکت در دو سال اخیر
 •  تعهدنامه مبنی بر رعایت مقررات قید شده در سر برگ شرکت با مهر و امضاء مدیر عامل
 • درخواست کتبی مبنی بر اخذ رتبه انفورماتیک که مدیر عامل آن را مهر و امضاء کرده باشد.
 • چنانچه به حکم دبیرخانه شورا، شرکت ملزم به تغییر موضوع فعالیت شود.ارائه تعهدنامه منی بر تحویل روزنامه تغییر موضوع فعالیت نیز ضرورت می یابد.
 • شرکت های تازه تاسیس یا شرکت هایی که به تازگی کارشناس خود را تغییر داده اند ملزم به ارائه تعهدنامه مبنی بر تحویل لیست بیمه ماه های بعد نیز هستند.
 • برچسب آدرس شرکت که باید شامل نشانی دقیق و کد پستی شرکت باشد.
 • کپی جدیدترین اساسنامه شرکت

 

مراحل اخذ رتبه انفورماتیک

 • ثبت نام در سامانه الکترونیکی sajat.mporg.ir
 • تشکیل پرونده الکترونیکی و ارسال تصویر تمام مدارک مورد نیاز درخواستی طی مراحل مختلف تشکیل پرونده الکترونیکی
 • ارسال فیزیکی اسناد و مدارک لازم به مرجع صدور گرید انفورماتیک
 • مراجعه به بخش تاریخچه تقاضا در پرونده الکترونیکی و رفع نواقص و ایرادهای وارد شده
 • اخذ رتبه انفورماتیک

 

 

 

 

 

 

 

 ©2020 ثبت شرکت | ثبت برند | ثبت نارین