قوانین ثبت شرکت برای کارمندان دولت

قوانین ثبت شرکت برای کارمندان دولت

قوانین ثبت شرکت برای کارمندان دولت

قبل از بررسی قوانین ثبت شرکت برای کارمندان دولت باید بدانیم، مهم‌ترین قانونی که درباره کارمندان ثبت شرکت بررسی می‌ شود، اصل ۱۴۱ قانون اساسی است:

رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یاعضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.

 

 

قوانین ثبت شرکت برای کارمندان دولت

قوانین ثبت شرکت برای کارمندان دولت

 

 

قوانین ثبت شرکت برای کارمندان دولت

مهم‌ترین نکته در این اصل این است که کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند.

اما سوال اینجاست که آیا کارمند دولت ثبت شرکت می‌تواند انجام دهد؟

نظر به اینکه در بسیاری موارد ایرادات و اشکالاتی در خصوص سهامدار بودن یا عضویت کارکنان دولت در هیأت  مدیره شرکت‌های خصوصی مطرح و همچنین معاملات این شرکت‌ها مورد ابهام و ایراد قرار می گیرد که شناخت موضوع و آشنایی نسبی با مقررات مربوطه در برخورد با این امور امری اجتناب ناپذیر و ضروری است لذا در مطالب حاضر سعی می شود نسبت به تبیین ابعاد مختلف ارتباط کارکنان دولت با شرکت‌های خصوصی از جهت سهامدار بودن و یا عضویت در هیأت مدیره، به بیانی ساده مورد بحث و بررسی قرار گیرد. قبل از ورود به بحث ضرورت دارد نسبت به تعریف کارکنان دولت و افراد مشمول پرداخته شود.

کارکنان دولت در قوانین و مقررات به طور صریح تعریف نشده و مشخص نیست که دقیقاً منظور از کارکنان دولت چه اشخاصی هستند لیکن با مداقه در جامع مقررات مربوطه و بخصوص قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری (مصوب ۱۳۳۷) و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (مصوب ۱۳۷۳) که در این مطالب مستند بحث و بررسی است کارکنان دولت عبارتند از: کارکنان وزارتخانه ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت.

 

عمده ایرادات و اشکالات مطروحه

عمده ایرادات و اشکالات مطروحه به دو مطلب مهم توجه دارد.

۱- سهامدار بودن کارکنان دولت در شرکت خصوصی و انجام معامله شرکت مذکور با دستگاه‌های دولتی.

۲- عضویت کارکنان دولت به سمت عضو هیأت مدیره و مدیریت عاملی شرکت خصوصی.

 

نکته حایز اهمیت آشنایی و شناخت و تمایز بین این دو مطلب است به نحوی که هر یک از دو مبحث مذکور باید به طور مستقل مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد تا نتایج حاصله از دقت و صحت لازم برخوردار باشد.

 

1.سهامدار بودن کارکنان دولت در شرکت خصوصی:

کارکنان دولت می توانند در هر شرکت خصوصی دارای سهام باشند و حتی قریب به تمام سهام شرکت متعلق به یک یا چند نفر از کارکنان دولت باشد (در خصوص اینکه تمام سهام متعلق به کارکنان دولت باشد ممنوعیتی وجود دارد که به لحاظ جلوگیری از تداخل مبحث به طور جداگانه و متعاقباً بیان می شود) بنابراین هیچ ممنوعیتی از باب تشکیل شرکت و تأسیس آن در این زمینه وجود ندارد و این شرکت می تواند به فعالیتـهای تجاری خود بپردازد همچنانکه بسیاری از کارکنان دولت در شرکتهای سهامی عام نظیر شرکت‌های تولیدی، صنعتی، بانکهای خصوصی، بیمه های خصوصی و … و یا شرکت‌های سهامی خاص متشکله با دوستان و اقوام دارای سهام بوده و از این باب ممنوعیتی نیست.

 

در خصوص سهامدار بودن کارکنان دولت باید دو حالت متمایز را در نظر گرفت.

الف ـ سهامدار بودن کارکنان دولت در شرکت خصوصی (ج) تا هر میزان

ب ـ معامله شرکت خصوصی (ج) با دستگاه‌های دولتی.

 

کارکنان دولت می توانند درصد بالایی از سهام شرکت را در اختیار داشته و این شرکت نیز می تواند مبادرت به انجام معاملات تجاری با تمامی اشخاص مختلف نماید لیکن از انجام معامله با دستگاه‌های دولتی ممنوع است اما چنانچه شرکت مذکور در نظر داشته باشد با دستگاه‌های دولتی نیز معامله نماید حداکثر سهام هریک از کارکنان دولت نمی تواند بیش از ۵% باشد و یا در مجموع چند نفر بیش از ۲۰% سهام را نداشته باشند مگر اینکه تعداد سهامداران بیش از ۱۵۰ نفر باشد و هیچیک از کارکنان دولت بیش از ۵% سهام نداشته باشند البته ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی برای انجام معامله اینگونه شرکتها با دستگاه‌‌های دولتی صرفنظر از میزان سهام کارکنان دولت وجود دارد مانند مدیریت، اداره، نظارت، بازرسی و .. شرکت خصوصی توسط کارکنان که به علت ابعاد مختلف و پیچیدگیهای خاص از موضوع مبحث حاضر که به سهامدار بودن کارکنان دولت اختصاص دارد خارج است.

 

2.عضویت کارکنان دولت در هیأتمدیره و مدیریت عاملی شرکت خصوصی:

با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، کارکنان دولت نمی توانند به ریاست یا عضویت هیأت  مدیره یا مدیریت عاملی انواع شرکت‌های خصوصی تعیین شوند. قابل توجه است که ممنوعیت یادشده با ممنوعیت مذکور در مبحث اول (سهامدار بودن) متفاوت است زیرا در مبحث اول دانستیم که کارمند می تواند دارای سهام باشد و تحت شرایطی فقط شرکت مذکور حق معامله با دستگاه‌های دولتی ندارد ولی در ممنوعیت مبحث دوم (عضویت در هیأت  مدیره یا مدیریت عاملی) کارمند تحت هیچ شرایطی نمی تواند به سمت‌های مذکور تعیین شود.

 

با عنایت به ممنوعیت یادشده تشکیل شرکت سهامی توسط کارکنان دولت (تمام سهام متعلق به کارکنان دولت باشد) موجه نیست زیرا با توجه به ماده «۱۰۷» قانون تجارت شرکت سهامی به وسیله هیأت  مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد بنابراین چنانچه تمام سهامداران کارکنان دولت باشند باید برخی از آنها به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب شوند که براساس ممنوعیت‌های قانونی میسر نیست، لذا در تشکیل شرکت سهامی به طور کلی کلیه سهامداران نمی توانند کارمند دولت باشند هرچند شرکت متشکله در صدد انجام معامله با دستگاه‌های دولتی نباشد.

البته در خصوص سایر انواع شرکت‌ها به علت اینکه در برخی از آنها مدیران می توانند خارج از سرمایه گذاران باشند احکام قانونی متفاوت است.

 

جدول خلاصه ممنوعیت ها

 

وضعیت کارمند در شرکت خصوصی

میزان سهاممعاملات کلی شرکتمعاملات شرکت با دستگاه‌های دولتی
۱

سهامدار بودن کارمند در شرکت خصوصی

کمتر از ۵%بلااشکالبلااشکال
۲سهامدار بودن کارمند در شرکت خصوصیبیش از ۵%بلااشکالممنوع
۳سهامدار بودن کارمند در شرکت خصوصی

(مجموع کمتر از ۲۰% )

هریک کمتر از ۵%بلااشکالبلااشکال
۴سهامدار بودن کارمند در شرکت خصوصی

(مجموع بیشتر از ۲۰% )

 

هریک کمتر از ۵%

 

بلااشکال

ممنوع

مگر اینکه تعداد سهامداران بیش از ۱۵۰ نفر باشد

۵عضویت در هیأت  مدیره و یا مدیریت عاملیهر میزان سهامبطور کلی ممنوع است

 

 

 

 

 

 

و در آخر ثبت نارین ارائه دهنده خدمات تخصصی ثبت و رتبه بندی شرکت ها

۰۲۱-۸۸۲۳۱۰۰۲

۰۹۱۲۰۵۳۲۳۸۶

33 دیدگاه ها

 1. ناشناس گفت:

  سلام
  آیا کارمند یا کارشناس دانشگاه دولتی که استخدام رسمی دانشگاه هست کارمند دولت محسوب می‌شود و نمی‌تواند جز اعضای هیئت مدیره شرکت های خصوصی باشد

  باتشکر

 2. محمد گفت:

  سلام ایا موسسات حقوقی و فرهنگی هتری هم مشمول این قایده می باشد

 3. بهرام کندایی گفت:

  بسیار جامع و گویا بود . سپاس

 4. ناشناس گفت:

  سلام
  شبتون بخیر
  خوبید

  یک سوال ثبتی حقوقی داشتم
  کارمند نیروی مسلح که پزشک میباشه میتونه مدیر عامل شرکت خصوصی باشه؟
  و اینکه ایشون جندین ساله که مدیر عامله و اداره وبت شرکت صورتجلسه ها رو تایید کرده ولی امسال هیات مدیره به دلیل مشکلات فراوان شرکت و بی مدیریتی ایشان میخوان از مدیر عاملی بردارن ایشونو
  خواستم هم راهشو بپرسم و هم اینکه چرا ایشون که کارمند رسمی نیروی مسلحه تونسته مدیر عامل باشه و راه عزل ایشون از راه قانونی چیه؟
  ممنونم

  • narin_rng گفت:

   سلام وقت بخیر
   قانونا نمی تونه مدیر عامل یا عضو هیات مدیره شرکت باشه اما تا قبل از این راه حلی برای جلوگیری از دور زدن این منع قانونی نبود. اما الان که اداره ثبت شرکت ها به سامانه کارمندان دولت لینک شده دیگه این امکان وجود نداره و دیگه نمیتونن ایشون رو بعنوان مدیرعامل انتخاب کنن. مورد دیگه اینکه برای عزل ایشون باید مجمع تشکیل بدید و از طریق قانونی ایشون رو عزل کنید. اگه میخواهید این کار رو انجام بدید باید حتما یک شرکت ثبتی براتون این کار را انجام بده.

 5. ناشناس گفت:

  ایا معلم پیمانی که فقط نیروی آموزشی است نه نیروی اداری یا مدیریتی نیز شامل قانون منع عضویت در هیات مدیره یا مدیرعاملی است؟

  • narin_rng گفت:

   بله ایشون هم شامل منع مداخله میشه فرقی نمی کنه، هر کی از دولت حقوق بگیره شامل میشه، مگه اینکه تامین نیرو باشه یعنی شرکت های تامین نیرو

 6. حسینی گفت:

  سلام. من الان رئیس هیات مدیره شرکت خصوصی (مسئولیت محدود) هستم. آیا میتونم در آینده با حفظ این سمت آزمون استخدامی شرکت کنم و در دستگاه های دولتی مشغول به کار بشم؟

 7. حسینی گفت:

  سلام. من الان رئیس هیات مدیره شرکت خصوصی (مسئولیت محدود) هستم. آیا میتونم در آینده با حفظ این سمت آزمون استخدامی شرکت کنم و در دستگاه های دولتی مشغول به کار بشم؟

 8. ناشناس گفت:

  سلام: ممنون از توضيحاتتون، من كارمند هستم و ميخوام بدونم ميتونم يك شركت با مسيوليت محدود ثبت كنم؟ و اگر آره در اينجور شركتها كه با مثلا دو نفر تشكيل ميشن من نميتونم مديرعامل باشم؟

 9. ناشناس گفت:

  سلام. ممنون میشم راهنمایی کنید بنده مدیر عامل یک شرکت خصوصی هستم وخود شما زحمت ثبت شرکت را برای ما کشیدید ۱۰ سال پیش. درحال حاضر یک آزمون دبیری شرکت کرده ام وپذیرفته شده ام الان باید چه کار کنم باید از مدیر عاملی استعفا بدهم یا می توانم هم شرکت داری وهم دبیر باشم. ممنون

 10. ناشناس گفت:

  سلام بنده مدیر عامل شرکت خصوصی هستم اخیرا به عنوان دبیر پذیرفته شده ام .راه کار چیه برای ادامه کار با شرکت خصوصی وهم دبیری ممنون.

  • narin_rng گفت:

   سلام وقت بخیر
   تنها راه کار خروج از هیات مدیره شرکت و سهامدار شدن در شرکت مربوطه است. البته میزان سهام هم باید زیر 5 درصد باشد.

 11. ناشناس گفت:

  سلام وقت بخیر
  من رییس هیئت مدیره شرکت هستم وتقریبا دوسالی میشه فعالیتی نداریم،وتازه از استخدام رسمی دولت شدم
  شرکت برای استخدامم مشکلی به وجود خواهد اورد؟چون دوسالی هست که باشرکت کاری نمیکنیم وراکد مانده است

  • narin_rng گفت:

   سلام وقت بخیر
   خیر مشکلی پیش نمیاد. اما بهتره که شرکت یا منحل بشود یا ایشون از شرکت خارج بشوند و تغییرات ثبت شود.

 12. سبحان گفت:

  سلام وقت بخیر
  ایا نیروی شرکتی یک اداره دولتی میتونه به عنوان بازرس در شرکت سهامی خاص عضو باشه ؟
  قانون منع مداخله در این خصوص چی میگه؟

  • narin_rng گفت:

   سلام وقت بخیر
   بازرسین شرکت ها هم مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت می باشند و امکان ثبت نیست.
   البته در روند انتخاب بازرس و ثبت تغییرات این موضوع چک نمیشه اما بعد از ثبت به مشکل می خورید.

 13. محمد گفت:

  سلام من پرستار رسمی در یک بیمارستان هستم آیا میتونم به عنوان سر پرستار در بخش خصوصی فعالیت کنم(شرکتی که کار میکنم شرکت تعاونی می باشد و هیچ گونه قردادی از من در شرکت نیست فقط حقوقی هست که برای من واریز میشه)؟
  اگر کسی شکایت کنه از روی دشمنی آیا میتونه دردسر ساز بشه برای من؟

  • narin_rng گفت:

   سلام وقت بخیر
   می تونید فعالیت کنید و شرکت هم با شرکاش ثبت کنید اما خودتون باید سهامدار زیر 5 درصد باشید.
   در خصوص شکایت از وکیل باید پرسیده شود.

 14. ناشناس گفت:

  سلام وقت بخیر من مدرک فوق لیسانس به تازگی یک شرکت تعاونی بلوک زنی تاسیس کردیم اسم من به عنوان مدیرعامل هست
  میخواستم بدونم آیا میتونم آزمون استخدامی دولتی شرکت کنم؟ محدودیت و تداخلی نداره؟؟
  ممنون میشم پاسخ بدین

 15. ناشناس گفت:

  سلام
  من حکم کارگر رسمی دولت هستم
  آیا بازهم نمیتونم شرکت ثبت کنم و قرارداد دولتی ببندم؟

  • narin_rng گفت:

   سلام وقت بخیر
   بعنوان سهامدار زیر پنج درصد می تونید توی هر شرکتی سهامدار باشید اما عضو هیات مدیره یا مدیرعامل نمی تونید باشید.

 16. شهروند گفت:

  سلام
  من کارمند رسمی شرکت آب و فاضلاب هستم(شرکتهای آب و فاضلاب یه جورایی خصولتی هستن) میتونم شرکت ثبت کنم یا عضو هئیت مدیره بشم یانه؟ و اینکه میشه از مدرک من جهت ثبت شرکت استفاده کرد یا نه؟

 17. محسن گفت:

  سلام من کارمند قراردادی هستم؟ آیا میتوانیم در شرکت مسئولیت محدود عضو هیات مدیره باشم؟

  • narin_rng گفت:

   سلام وقت بخیر
   احتمالا به مشکل نمی خورید مگر اینکه بیمه شما رو کارفرمای اصلی که دولت هست بریزه اما اگه بیمه توسط شرکت های تامین نیرو واریز بشه مشکلی ندارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.©2021 ثبت نارین | سامانه تخصصی ثبت شرکت, ثبت برند و رتبه بندی شرکت ها