ثبت شرکت رایانه ای
بهمن ۱۹, ۱۳۹۶
ثبت شرکت با مسئولیت محدود
ثبت شرکت مسئولیت محدود
بهمن ۱۹, ۱۳۹۶

ثبت شرکت مختلط غیرسهامی

ثبت شرکت مختلط غیرسهامی

ثبت شرکت مختلط غیرسهامی

شرکتی است که برای امور تجاری تحت نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام، تشکیل می‌شود. شریک ضامن، مسئول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود، کسی است که مسئولیت او فقط به میزان سرمایه‌ای است که درشرکت گذاشته و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت «شرکت مختلط» ‌و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن، قید شود.

– مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط غیرسهامی :
۱) یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه
۲) یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه (اگر باشد)
۳) اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیر سهامی© 2018 ثبت شرکت | ثبت برند | ثبت نارین