اقدامات ضروری از ثبت شرکت
اقدامات ضروری پس از ثبت شرکت
خرداد ۲۸, ۱۳۹۸
شرایط انحلال شرکت
انحلال شرکت با مسئولیت محدود
تیر ۴, ۱۳۹۸

تغییر حق امضای شرکت

تغییر حق امضای شرکت

تغییر حق امضای شرکت

تغییر حق امضای شرکت

 

تغییرات امضادار شرکت

 

 

تغییر حق امضای شرکت  به این صورت است که صاحبان حق امضا، مجاز به امضا کردن اوراق تعهدآور شرکت مانند چک، سفته، برات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری هستند. حق امضا را می­توان در هر دو بخش(امضای اوراق تعهدآور و امضای اوراق عادی و اداری) منحصراً به یک نفر یا به دو شخص مستقل اعطا کرد. حتی می­توان در هریک از بخش­ها، این حق را به صورت مشترک به دو نفر داد تا اوراق را به صورت متفقاً امضا کنند.

هیئت مدیره، افراد دارای حق امضا را از بین اعضای هیئت مدیره، سهامداران، سهامدارانی که عضو هیئت مدیره هستند یا نمایندگان اشخاص حقوقی که سهامدار شرکت دیگری می­باشند؛ انتخاب می­کند. معمولاً حق امضای اوراق عادی به مدیرعامل و حق امضای اوراق تعهدآور به مدیرعامل و افراد مجاز دیگر داده می­شود.

 

شرکت ها بعد از ثبت در موارد گوناگون نیاز به انجام تغییرات دارند. یکی از این تغییرات، تغییر امضا دار شرکت است. اعمال تغییر مذکور در حیطه اختیارات هم هیئت مدیره و هم مجمع عمومی فوق العاده است.

هیئت مدیره و مجمع عمومی می­توانند حق امضا را از شخصی سلب و به شخص دیگری بدهند.

مدارک لازم برای تغییر امضادار شرکت

تصویر مدارک شناسایی اعضای شرکت
تصویر آگهی تاسیس و روزنامه رسمی
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت (در صورت وجود)
مراحل تغییر حق امضای مجاز شرکت
تنظیم صورت جلسه مبنی بر تغییر حق امضای مجاز شرکت
تکمیل فرم­های اداری مربوطه
ارائه مدارک و فرم ها به اداره ثبت شرکت ها
رفع ایرادهای وارد شده
تایید نهایی
صدور پیش آگهی تغییر حق امضای مجاز شرکت
انتشار آگهی مذکور در روزنامه رسمی

هزینه تغییر امضادار شرکت

برای اطلاع از هزینه های تغییرات امضادار شرکت و همچنین ثبت تغییرات شرکت با ثبت نارین تماس بگیرید.

 

۰۲۱-۸۸۲۳۱۰۰۲ ( ۵ خط)

۰۹۱۲۰۵۳۲۳۸۶

 

 © 2018 ثبت شرکت | ثبت برند | ثبت نارین