افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص

افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص

افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص 

افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص  یکی از روش های تامین مالی شرکتها است.
شرکتها برای اینکه بتوانند فعالیت های خود را توسعه دهند و قدرت رقابت خود را حفظ و یا افزایش دهند اقدام به افزایش سرمایه می کنند.
در برخی از مواقع نیز این کار به منظور اصلاح و بهبود ساختار مالی شرکت صورت می گیرد.

این تامین منابع مالی جدید می تواند به شکل های مختلفی صورت پذیرد. تفاوت اصلی بین انواع روش های افزایش سرمایه، در محل تامین این منابع جدید، تنظیم نوع صورتجلسه و روند افزایش سرمایه می باشد که در این مقاله به تنظیم صورتجلسه و مراحل و روند افزایش سرمایه میپردازیم.

معمولا روند افزایش سرمایه درشرکت سهامی خاص به این شکل است که در مرحله اول هیئت مدیره شرکت پیشنهاد خود را به همراه دلایل کافی در خصوص افزایش سرمایه به سهامداران شرکت ارائه می کند.این پیشنهاد در مجمع عمومی فوق العاده شرکت مورد رای گیری سهامداران شرکت قرار می گیرد.سپس در صورت تصویب این پیشنهاد در مجمع ، افزایش سرمایه شرکت صورت می گیرد.

افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص تنها از صورت تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و تصمیم افزایش سرمایه از طریق افزایش تعداد سهام و یا تصمیم افزایش سرمایه بنا به تفویض اختیار به هیئت مدیره قابل انجام است.

افزایش سرمایه در شرکت

مدارک مورد نیاز جهت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

۱- ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء هیأت رئیسه با رعایت مواد ۶ و ۶۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت

۲- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.

۳- ارائه لیست سهامداران پس از افزایش سرمایه به امضاء کلیه سهامداران.

۴- ارائه برگ نمایندگی، نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

۵- ارائه دو نسخه اظهارنامه پس از افزایش سرمایه با رعایت تبصره ذیل ماده ۸۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت
با امضاء کلیه اعضاء هیأت مدیره.

۶- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

۷- درصورتیکه به هیأت مدیره جهت عملی نمودن افزایش سرمایه تفویض اختیار گردیده باشد ارائه صورتجلسه هیأت مدیره مبنی بر عملی نمودن افزایش سرمایه با رعایت ماده ۶۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت الزامی می باشد .

۸- درصورتیکه محل افزایش سرمایه مطالبات حال شده سهامداران یا خارج از سهامداران باشد ارائه لیست مطالبات با قید تاریخ و امضاء توسط بازرس اصلی و قید میزان طلب هر یک به تفکیک ریالی (ماده ۸۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت) .

۸-۱- درصورتیکه محل افزایش سرمایه از محل نقدی باشد ارائه گواهی بانکی مبنی بر واریز مبلغ افزایش سرمایه به حساب شرکت.

۸-۲- در صورتیکه محل افزایش سرمایه سود تقسیم نشده یا اندوخته اختیاری باشد ارائه تعهد هیأت مدیره مبنی بر اینکه همه سهامداران به نسبت سهم شان در افزایش سرمایه شرکت داشته و افزایش سرمایه به آنها تعلق گرفته است .

۸-۳- درصورتکیه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارائی های ثابت باشد ارائه تأییدیه کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر تأیید لیست اموال و دارائی های منقول و غیرمنقول شرکت الزامی است و در مورد شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهایی که بیش از ۵% سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد ارائه صورتجلسه مجمع عمومی منتخب کارشناس یا کارشناسان الزامی است.

۸-۴- درصورتیکه محل افزایش سرمایه غیر نقدی باشد ارائه نظریه کارشناس رسمی دادگستری الزامی می باشد .

۹- در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت( ماده ۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت) و اصل آگهی حق تقدم ( ماده ۶۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .

۱۰- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

۱۱- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی سهامداران جدید ( درصورتیکه سهامدار جدید وارد شرکت گردد ) .

۱۲- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت) .

۱۳- ارائه مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص شرکت ها

نکات کلیدی افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص

۱-قبل از عملی شدن افزایش سرمایه، سرمایه تعهدی شرکت بایستی کلاً پرداخت شده باشد و در اجرای رعایت ماده ۱۶۱ شرکت بازرس داشته باشد و گواهی لازم به همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد.

۲-صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده درچند نسخه تنظیم کلیه صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست شود و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.

۳-در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده ۹۹) الزامی است.

۴-در صورتیکه مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد.

۵-نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته و به امضاء آنها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آن را تایید و به همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد.

۶-در صورتیکه افزایش سرمایه از محل تجدید نظر ارزیابی دارائیهای ثابت باشد ارائه تائید حسابرسی قانونی و لیست اموال منقول و غیرمنقول الزامی است .

۷-در صورتیکه افزایش سرمایه از محل سود انباشته باشد تعهد هیئت مدیره مبنی بر اینکه به سهامداران به نسبت سهمشان به آنها سود تعلق گرفته الزامی است .

۸-اگر افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت می باشد لیست مطالبات که به تایید بازرسی یا بازرسین قانونی شرکت رسیده باشد و به همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد.

۹- صورتجلسه هیات مدیره دایر بر افزایش سرمایه شرکت حداکثر ظرف یکماه پس از عملی شدن افزایش سرمایه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد. ( در اجرای ماده ۱۶۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

۱۰-گواهی بانکی دایره بر پرداخت وجه افزایش سرمایه بضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد و در متن گواهی بانکی اشاره به مبلغ پرداختی بابت افزایش شرمایه شده باشد .

۱۱-در موارد ۶ و ۷ نیاز به تفویض اختیار به هیات مدیره نمی باشد.

“با توجه به تخصصی بودن تنظیم صورتجلسه مربوط به افزایش سرمایه، پیشنهاد میکنیم این امر مهم را به کارشناسان متخصص ما در واحد ثبت نارین بسپارید.”

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.©2021 ثبت نارین | سامانه تخصصی ثبت شرکت, ثبت برند و رتبه بندی شرکت ها