مجمع عمومی شرکت ها
مراحل ثبت تغییرات شرکت
مرداد ۸, ۱۳۹۹
اخذ رتبه 5 ابنیه
شرایط دریافت رتبه ۵ ابنیه
مرداد ۱۵, ۱۳۹۹

اعتبار و تمدید علامت تجاری

ثبت علامت تجاری

اعتبار و تمدید علامت تجاری

 

مدت اعتبار ثبت علامت تجاری ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می باشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر، قابل تمدید است. یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می شود، برای پرداخت هزینه تمدید، با پرداخت جریمه تاخیر، در نظر گرفته می شود.

مالک علامت تجاری می تواند با پرداخت هزینه مقرر، درخواست تمدید اعتبار ثبت علامت تجاری را برای دوره های متوالی ده ساله بنماید. درخواست تمدید ثبت ظرف یک سال قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت علامت تجاری در هر دوره، به عمل خواهد آمد. در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت یاد شده، امکان درخواست آن ظرف مهلت ۶ ماه پس از پایان اعتبار ثبت علامت تجاری، با پرداخت جریمه تاخیر به میزان نصف هزینه ثبت علامت وجود دارد، والا ثبت علامت از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

درخواست تمدید ثبت علامت تجاری در دو نسخه توسط مالک علامت ثبت شده یا نماینده قانونی او تهیه و پس از امضاء به مرجع ثبت تسلیم اداره ثبت علامت می شود. مرجع ثبت پس از دریافت درخواست تمدید ثبت و ضمائم، آن را در دفتر مربوطه وارد و بر روی هر یک از نسخ درخواست، تاریخ دریافت و شماره آن را قید و نسخه دوم آن را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضاء و مهر به عنوان رسید به درخواست کننده مسترد خواهد کرد.

 

مدارک لازم جهت تمدید ثبت علامت تجاری

۱- شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه و علامتی که تمدید آن مورد درخواست است

۲- طبقه یا طبقات کالا ها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها ثبت شده است

۳- اسم و نشانی کامل مالک علامت تجاری ثبت شده یا نماینده قانونی وی ، در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید.

۴- مدارک مثبت هویت متقاضی

۵ حداقل شش نمونه از علامت تجاری

۶- رسید مربوط به پرداخت هزینه

۷- مدارک نماینده قانونی، در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید

 

درخواست تمدید ثبت وقتی پذیرفته می شود که هزینه تمدید پرداخت شده باشد. در موقع تمدید ثبت، مرجع ثبت مکلف است طبقه کالاها و خدمات را مطابق با جدیدترین ویرایش طبقه بندی بین المللی علامت، در دفتر ثبت و گواهی نامه تمدید ثبت علامت را بر اساس آن تصحیح نماید. هزینه تغییر طبقات ناشی از اعمال ویرایش جدید طبقه بندی بین المللی به عهده مالک علامت خواهد بود.

مالک علامت می تواند ضمن درخواست تمدید، درخواست جداگانه ای را برای تقلیل طبقه یا کالاها و خدماتی که علامت برای آن به ثبت رسیده است، بدون پرداخت هزینه ثبت تغییر، تسلیم مرجع ثبت نماید. در صورت تغییر طبقات یا کالاها، مندرجات این ماده با انجام تغییرات لازم، به هزینه مالک علامت، در روزنامه رسمی آگهی می شود.

تمدید ثبت علامت تجاری نمیتواند هیچ تغییری در آخرین شکل ثبت آن به وجود اورد.در غیر این صورت مقررات تغییر علامت قابل اعمال خواهد بود.تمدید ثبت علامت دنباله ثبت اصلی در دفتر ثبت می شود و گواهی نماه تمدید ثبت  صادر و تسلیم متقاضی یا نماینده قانونی وی میگردد.گواهی نامه تمدید ثبت شامل مندرجات گواهی نامه اصلی با انجام تغییرات لازم و نیز مدت اعتبار و تاریخ انقضای آن خواهد بود.

 

 

حتما بخوانید 👈 : طبقه‌بندی بین‌المللی علائم صنعتی و تجاری – نکات کلیدی و مهم در ثبت برند

 

۰۲۱-۸۸۲۳۱۰۰۲

۰۹۱۲۰۵۳۲۳۸۶

 ©2020 ثبت شرکت | ثبت برند | ثبت نارین