اخذ رتبه انبوه سازان

اخذ رتبه انبوه سازان

اخذ رتبه انبوه سازان

رتبه بندی شرکت درواقع ملاک تشخیص صلاحیت به وسیله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای شرکت ها اخذ می شود. درواقع رتبه بندی، مقیاسی برای ضمانت کیفیت و کمیت شرکت ها در عرضه خدمات و دفاع از حقوق بهره مندان است. در سراسر دنیا موسسات و شرکت های برتر براساس معیارهایی از جمله، میزان توانایی، کیفیت، کمیت، صلاحیت عملکرد اعضا و بسیاری از معیارهای دیگر رتبه بندی خواهند شد. در ادامه نحوه اخذ رتبه انبوه سازان را توضیح می دهیم.

 

اخذ رتبه انبوه سازان

اخذ رتبه انبوه سازان

 

 

اخذ رتبه انبوه سازان

به استناد ماده های ۱،۲،۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی و ماده های ۲،۶،۷ و بند پ ماده ۲۵ تصویب نامه

شماره ۱۲۳۰۳۸/ ت ۱۵۱۱ ه مورخ ۱/۱۱/۷۵ هیات وزیران در خصوص سیاست ها و خط مشی های سازماندهی، حمایت و نظارت بر بازار تولید و عرصه مسکن و

ردیف های ۴ و ۵ بند ج ماده ۳۰ قانون ۵ ساله برنامه چهارم، دستور العمل تشخیص صلاحیت و صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان به

شرح زیر ابلاغ می شود:

 

 

تعریف سازنده انبوه مسکن و ساختمان

طبق ماده یک سازنده انبوه مسکن و ساختمان به اشخاص حقیقی و حقوقی اطلاق می شود که توانمندی مدیریت و مسئولیت پدیدآوری طرح ها، توانمندی تامین

و جذب سرمایه، مدیریت تولید و عرضه مسکن و ساختمان را با استفاده از فناوری های نوین صنعت ساختمان و در چارچوب مقررات ملی ساختمان و سایر قوانین

مربوط را دارا باشند. پروانه اشتغال به کار مطابق ضوابط این دستورالعمل را از وزارت مسکن و شهرسازی دریافت کرده باشند.

 

 

شرایط احراز سازندگان حقوقی 

مطابق ماده دو شرایط احراز صلاحیت اشخاص حقوقی بر اساس عوامل زیر به شرح جدول شماره (۱) تعیین می شود:

– تحصیلات مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره و شرکای شرکت.

– سوابق حرفه ای شخص حقوقی و اعضاء هیات مدیره.

– توان مالی، توانمندی مدیریت تامین و جذب سرمایه.

– مطلوبیت اقدامات مدیرتی و عملکرد موفق در کارهای قبلی.

– ثبت شرکت در اداره ثبت و مالکیت صنعتی،

– ارائه آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی کشور

– اساسنامه ای که انجام  برخی یا تمامی خدمات موضوع ماده ۱ در آن قید شده باشد.

امتیاز تحصیلی برای دارندگان مدرک تحصیلی در یکی از رشته های هفت گانه مهندسی مندرج در نظام مهندسی و کنترل ساختمان با ضریب دو محاسبه می شود.

 

 

شاخص های ارزیابی توان مالی و توانمندی تامین و جذب سرمایه

– سرمایه غیر نقدی شرکت یا سهام داران به ازای هر یک میلیارد ریال _ ۲نمره

_ دریافت تسهیلات واعتبار بانکی به ازای هر یک میلیارد ریال _ ۱نمره

_ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی به ازای هر یک میلیارد ریال _ ۱نمره

_ استفاده ازفایناس جذب یا سرمایه گذاری به ازای هر یک میلیارد ریال _ ۱نمره

_ ارائه ضمانت نامه بانکی به ازای هر یک میلیارد ریال _۱نمره

_ میزان سرمایه گذاری های قبلی مشروط به روشن بودن وضعیت استرداد تسهیلات و اعتبار بانکی به ازای هر یک میلیارد ریال _ ۳نمره

_ ارزیابی مطلوبیت کارهای مدیرت شده و عملکرد موفق در کارهای قبلی _رعایت مقررات ملی ساختمان بر اساس تایید دستگاه نظارت یا دستگاه ذیربط _ تا

۱۰نمره

_حسب مورد ارائه گواهی عدم خلاف یا پایان کار و یا مدرک مستند مبنی بر انجام تعهدات_ تا ۱۰ نمره

_ اجرای ساختمان و انجام تعهدات در موعد پیش بینی شده در ۱۰ نمره قرار دادهای مرتبط یا تاخیر غیر مجاز کمتر ازیک چهارم مدت مقرر

_ باز پرداخت به موقع تسهیلات بانکی با ترتیب بازپرداخت آن با توجه به تآخیرات مجاز _ تا ۲۰ نمره

_ استفاده ازفناوری های نوین صنعت ساختمان (رعایت سبک سازی، بهینه سازی و مصرف انرژی و…) _ تا ۲۰ نمره

 

 

تعیین پایه و حدود صلاحیت سازندگان حقوقی انبوه مسکن و ساختمان

پایه سازندگان حقوقی بر اساس نتایج حاصله از ارزیابی جدول شماره ۱ تعیین و پروانه اشتغال به کار سازندگان حقوقی انبوه مسکن و ساختمان در چهار پایه ۱،۲،۳ و ارشد صادر می شود. حداقل امتیاز لازم برای احراز پایه ۱،۲،۳ و ارشد به ترتیب ۳۰، ۴۵، ۶۵، ۸۵ با بالا و اعتبار پروانه های صادره سه سال است. هرگونه تغییر در اعضاء هیات مدیره یا مدیران شرکت باید ظرف مدت ۱۵ روز به دبیرخانه کتبا اطلاع داده شود. حوزه فعالیت سازندگان حقوقی با پایه ۳ استان صادر کننده پروانه و در پایه های حقوقی ۱،۲ و ارشد سراسر کشور است.

تبصره یک: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به موجب اساسنامه قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۲۱/۱۰/۶۶ در انجام وظایف قانون خود نیاز به احراز صلاحیت موضوع این ماده ندارد.

 

 

شرایط احراز سازندگان حقیقی 

طبق ماده سه شرایط احراز و تعیین حدود صلاحیت و پایه سازندگان حقیقی انبوه مسکن و ساختمان به شرح زیر است:

-شرایط احراز صلاحیت با توجه به پروانه اشتغال به کار، سابقه حرفه ای، توان مالی، مدیریت منابع مالی، مطلوبیت کارهای مدیریت شده و عملکرد موفق تعیین می شود. سازنده حقیقی الزاماً باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی، کاردانی و یا تجربی در یکی از رشته های مندرج در قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان باشد. ارزیابی صلاحیت اشخاص حقیقی نیز برابر امتیازات جدول شماره (۱) تعیین می شود. صرفاً برای تعیین امتیاز ستون مربوط به مدرک تحصیلی از جدول شماره (۲) استفاده می شود.
-سازنده حقیقی برای احراز شرایط لازم جهت اخذ پروانه اشتغال موضوع این دستورالعمل باید حداقل ۵۰ درصد امتیازات مربوط به پایه اشخاص حقوقی را کسب کند. در هر حال به سازنده حقیقی انبوه مسکن و ساختمان پروانه اشتغال در پایه ۳ تعلق می گیرد.
-حدود صلاحیت سازنده حقیقی، مدیریت حداکثر ۲۰ واحد مسکونی یا ۳۰۰۰ مترمربع زیر بنا هر نوع واحد ساختمانی در هر برش زمانی بر اساس سایر ضوابط این دستورالعمل است.
-حوزه فعالیت اشخاص حقیقی، استان صادر کننده پروانه است.

 

 

صلاحیت و ظرفیت طراحی یا اجرا یا طرح و ساخت

مطابق ماده چهار، سازندگان انبوه مسکن و ساختمان به صورت حقیقی و حقوقی برای فعالیت در زمینه طراحی، اجرا یا طرح و ساخت باید از اشخاص حقیقی یا حقوقی تعریف شده دارای صلاحیت مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن استفاده کنند. اگر در زمینه های فوق فعالیت کنند، باید صلاحیت مضاعف را در چارچوب ضوابط قانون مذکور دریافت نمایند. درصورتی که دارندگان پروانه صلاحیت مضاعف در یک دوره یا مقطع زمانی بیش از میزان ظرفیتی که وفق مقررات مربوط تعیین شده، خدمات طراحی، اجرا یا طرح و ساخت ارائه دهند، می توانند با اخذ و ارائه ضمانت نامه یا بیمه نامه مسئولیت و کیفیت خدمات مهندسی به میزانی که توسط موسسات ضمانت کننده یا شرکت های بیمه گر تقبل و تضمین شده است اقدام کنند.

 

 

فرآیند گردش کار صدور پروانه

طبق ماده پنج فرآیند گردش کار صدور پروانه اشتغال، تشخیص صلاحیت و تعیین پایه سازندگان انبوه مسکن و ساختمان به صورت زیر است:

– مراجعه متقاضی به دبیر خانه کمیته و دریافت لیست مدارک لازم:
– تکمیل و ارائه مدارک به دبیرخانه.
– دبیرخانه پس از بررسی مدارک متقاضی موارد را به کمیته تشخیص صلاحیت ارائه می کند.
– کمیته تشخیص صلاحیت باید ظرف مدت ۱۵روز نسبت به بررسی مدارک در خصوص تشخیص صلاحیت وتعیین پایه متقاضی را اعلام کند. در هر صورت ظرف مدت یک ماه نسبت به تکمیل و ارسال مدارک لازم برای صدور پروانه اشتغال به کار به سازمان مسکن و شهرسازی استان اقدام کند.
– دبیرخانه کمیته درمحل انجمن صنفی انبوه سازان مسکن وساختمان (سازندگان انبوه مسکن و ساختمان) استقرار دارد.
– کمیته تشخیص صلاحیت متشکل از رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان (رئیس کمیته)، رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان (سازندگان انبوه مسکن وساختمان)، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، رئیس کانون کاردان های فنی و ساختمان استان و یک نفراز انجمن صنفی انبوه سازان (به عنوان دبیر کمیته) و دو نفر صاحب نظر به انتخاب کمیته.
– مرجع استیناف متشکل از نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و هیات مدیره سازندگان انبوه مسکن و ساختمان و هیات مدیره سازندگان انبوه مسکن و ساختمان کشور است.

 

 

مدارک مورد نیاز جهت تشخیص صلاحیت و اخذ رتبه انبوه سازان

۱- مدارک تحصیلی اعضا هیات مدیره، مدیرعامل و شرکا

۲- روزنامه رسمی شرکت و اساسنامه

۳- تعیین و تثبت میزان سرمایه نقدی و غیر نقدی شرکت و سهامداران

۴- تسهیلات و اعتبارات بانکی شرکت و همینطور مشخص شدن تکلیف تسهیلات بانکی

۵- ارائه مستندات مبنی بر مشارکت در ساخت پروژه ها

۶- مدارکی برای اثبات کیفیت پروژه‌های اجرا شده به دست دستگاه نظارت. این مدارک شامل رعایت مقررات ملی و بهره بردن از فناوری های نوین و همین طور اجرای به موقع پروژه‌های اجرا شده

۷- ارائه مستندات مبنی بر کیفیت پروژه‌های اجرا شده توسط دستگاه نظارت شامل رعایت مقررات ملی و استفاده از فناوری های نوین صنعت ساختمان (سبک

سازی – بهینه سازی مصرف سوخت و….)

۸- پروانه اشتغال به کار مجریان ساختمانی (شخص حقوقی(برای اخذ پروانه مضاعف)

 

 

ثبت نارین مشاور شما در تمام مراحل می باشد، برای دریافت مشاوره رایگان در زمینه ثبت شرکت با ما تماس بگیرید.

۰۲۱-۸۸۲۳۱۰۰۲

۰۹۱۲۰۵۳۲۳۸۶

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.©2021 ثبت نارین | سامانه تخصصی ثبت شرکت, ثبت برند و رتبه بندی شرکت ها